Inici » Notícies » Barreres acústiques amb plaques de plàstic

NOTÍCIES

Barreres acústiques amb plaques de plàstic

Les plaques de NUDEC PMMA, en espessors de 15 a 20mm, ofereixen un aïllament acústic excepcional, a més de l’excel·lent qualitat òptica i la seva gran estabilitat a la intempèrie, per la qual cosa les seves propietats es mantenen gairebé inalterables. Un argument més: són totalment reciclables.

La principal funció de les barreres acústiques és impedir la transmissió de soroll d’un costat a l’altre. En general, les pantalles es disposen al voltant de la font contaminant, evitant així que el soroll arribi a nuclis de població.

 

A més de regir-se pel coeficient d’absorció sonora del material, els projectes d’insonorització tenen cada dia més en compte l’adaptació d’aquests en el paisatge urbà que els envolta, i el plàstic es converteix en el material idoni.

En els últims anys són freqüents els projectes urbans destinats a protegir a la població de la contaminació acústica, bé provingui de polígons industrials o de vies de transport, ja siguin carreteres o autopistes com vies ferroviàries.

 

 

              

 

Pantalles acústiques: el muntatge i els certificats

Les plaques de plàstic són una solució excel·lent per a limitar la propagació de contaminació acústica. Així i tot, un apropiat disseny i la correcta col·locació del dispositiu antisoroll comporta tenir en compte uns certs factors: la pressió dinàmica del vent, la dilatació-contracció del material, la determinació de la fletxa, etc.

En trams extensos de pantalles acústiques opaques (vegetals, de formigó o metàl·liques), el conductor pot sofrir una major sensació de monotonia. Per a atenuar aquesta impressió i millorar la seva experiència, la solució és intercalar plaques de plàstic transparent.

Les condicions d’estabilitat i resistència mecànica exigeixen l’ús de plaques de plàstic amb un gruix mínim de 15 mm, fet que aporta a la pantalla acústica una massa superficial (kg/m2) òptima que certifica un valor d’aïllament acústic als sorolls aeris superior a 25 dB (A). En el cas de NUDEC PMMA 15-20 mm aquest valor és de 32-33 dB.

 

Muntatge de plaques NUDEC PMMA com a barreres acústiques

És molt important cuidar el sistema de fixació de les planxes a l’estructura suporti (generalment mitjançant perfils d’acer normalitzats IPE, HEB,…). L’ancoratge ha de permetre la dilatació i la contracció tèrmica, assegurant el segellament acústic de les juntes. És necessari respectar els moviments de dilatació-contracció del material.

La planxa de plàstic ha d’estar subjectada fermament però no bloquejada, de manera que permeti el seu moviment de dilatació i contracció. El coeficient d’expansió tèrmica lineal és de 7 x 10-5 . oC-1, molt superior al dels metalls que solen utilitzar-se per als marcs (acer laminat). La gran majoria de materials estan sotmesos a canvis dimensionals de dilatació o contracció en funció de canvis de temperatura i humitat.

 

             Perfil H barrera acústica               

Per aquesta raó s’han d’emprar juntes de dilatació, dispositius que permeten un moviment relatiu entre dues parts de l’estructura. Les juntes de dilatació utilitzades han de ser d’un material compatible amb el PMMA i amb els perfils.

 

Certificació europea i assajos realitzats

Les plaques de plàstic NUDEC PMMA de gruixos 15 i 20 mm compleixen amb els requisits de la Directiva europea 89/106/EEC referent a la norma EN 14388 (Dispositius reductors de soroll de trànsit en carreteres). Assajos realitzats:

·EN 14388. Dispositius reductors de soroll de trànsit en carreteres.

·EN 1793-2. Dispositius reductors de soroll de trànsit en carreteres.

Part 2: Característiques intrínseques relatives a l’aïllament al soroll aeri

·EN 1794-1. Dispositius reductors de soroll de trànsit en carreteres.

Comportament no acústic.

Part 1: Comportament mecànic i requisits d’estabilitat:

Annex A: Càrrega de vent i càrrega estàtica.

Annex B: Pes propi.

Annex C: Impacte de pedres.

Annex E: Càrregues dinàmiques ocasionades per la retirada de la neu

·EN 1794-2. Dispositius reductors de soroll de trànsit en carreteres.

Comportament no acústic.

Part 2: Requisits en relació amb la seguretat general i el medi ambient:

Annex B: Risc de caiguda de trossos despresos.

Annex E: Reflexió de la llum.

Comparteix aquesta notícia