Inici » RSC

Responsabilitat Social Corporativa

NUDEC, S. A. U., dedicada a la fabricació i comercialització de plaques transparents de plàstic, fa esforços considerables en tot el concernent a Qualitat, Prevenció de Riscos Laborals i respecte al Medi Ambient i l’Energia, i els pretén intensificar ara amb la implantació d’un eficaç Sistema Integrat de Gestió, que es basa en els següents principis:

Col·laborem amb la FUNDACIÓN ADECCO:

Principis generals de gestió

 • La nostra gestió, en tots els àmbits, té un alt grau d’autoexigència. Hem d’adoptar totes les mesures que afavoreixin la competitivitat dels nostres productes. Hem d’avançar-nos als problemes i, si es produeixen, actuar sobre el seu origen.
 • Complim escrupolosament les disposicions legals aplicables a la nostra activitat industrial, així com les que, addicionalment, ens hàgim imposat.
 • Impulsem la millora contínua de tota la nostra labor. Marquem els objectius que s’han d’aconseguir i verifiquem periòdicament el seu estricte compliment.
 • Aspirem a ser una organització moderna i, per tant, potenciem una comunicació ràpida, fluida, veraç i personalitzada amb les parts interessades.
 • Promovem una formació òptima del nostre personal i la seva implicació activa en els processos de gestió.
 • Seleccionem acuradament als nostres proveïdors. Els seus subministraments i prestacions han de garantir una adequada i contínua adaptació a les nostres exigències productives i de servei, a més de ser respectuosos amb el Medi Ambient i l’Energia.

Principis específics de Qualitat

 • La sistemàtica de treball busca la consecució de la màxima eficàcia i l’absoluta satisfacció del client.
 • Per a nosaltres és fonamental lliurar al client el que ens sol·licita, en el termini acordat, en les condicions requerides i a preus competitius.
 • Ens proposem donar resposta a les necessitats del mercat.
 • Investiguem les demandes dels nostres clients i els oferim noves solucions i aplicacions, anticipant-nos als nostres competidors.

Principis específics de PRL

 • Donem prioritat a l’activitat preventiva. Evitem els factors de risc i sotmetem a control els que encara no hagin pogut ser eliminats completament.
 • Avaluem amb tot rigor la possible perillositat dels nostres processos i establim amb claredat les directrius a seguir, amb informació detallada de les conseqüències que es derivarien de les distraccions o imprudències comeses.
 • En els nostres equips i mètodes de producció ha d’existir un decidit propòsit de reduir en tot el possible el treball monòton i repetitiu.

Principis específics de Medi Ambient i Energia

 • Elaborem un Pla d’acció per a complir amb els requisits de la Política ambiental i energètica i amb la normativa que és aplicable en matèria de medi ambient i energia.
 • Assegurem les condicions per al compliment dels objectius i metes ambientals i energètiques i implementem les accions necessàries. A més, les revisem i corregim per a assegurar la millora contínua de l’acompliment mig ambiental i energètic.
 • Realitzem avaluacions qualitatives i quantitatives periòdiques sobre la conformitat ambiental i energètica de l’empresa.

¿Com informar o contactar?

NUDEC posa a la disposició de les persones vinculades a ella per una relació laboral o professional diferents vies de comunicació.

A més, des de l’entrada en vigor de la Llei 2/2023, NUDEC ha activat un SII (Sistema Intern d’Informació) amb l’objectiu d’oferir una protecció adequada davant de les represàlies que puguin sofrir les persones físiques que informin sobre infraccions. D’aquesta manera, tots els integrants de l’empresa, és a dir, membres de l’òrgan de govern, directius i treballadors, així com tercers que tinguin o hagin tingut una relació laboral o professional amb aquesta, poden posar en coneixement de l’empresa possibles riscos i incompliments de les seves normatives (tant legals com internes) dels quals tinguin coneixement.

Via telefònica o

entrevista personal

NUDEC sempre està oberta a rebre suggeriments i consells que l’ajudin en la millora constant dels seus processos i en la correcta gestió de la seva activitat. Per a això, qualsevol persona amb una relació professional amb NUDEC pot dirigir-se al Comitè d’Empresa o al Departament de RR. HH. mitjançant una trucada telefònica o acostant-se a les seves oficines centrals amb una cita prèvia: NUDEC, S. A. Pintor Vila Cinca, 24-28 E08213 Polinyà, Barcelona – Espanya

T: 93 713 27 00

Correu postal o

correu electrònic

Direcció postal:

NUDEC, S. A.

Pintor Vila Cinca, 24-28

E08213 Polinyà, Barcelona – España

Correos electrónicos:
canal.etico@nudec.es
comiteempresa@nudec.es
comiteseguridad@nudec.es

Canal de denúncies

SII

Aquest canal permet, si així es desitja, la presentació d’informació de manera anònima, garantint l’absència de represàlies per denúncies que s’hagin remès de bona fe, havent de comptar el denunciant amb indicis raonables per a sustentar la mateixa i quedant excloses la remissió d’informacions falses o tergiversades, així com aquelles que s’hagin obtingut de manera il·lícita.

El canal de denúncies no serveix per a:

 • Per a comunicar situacions de conflicte, no fundades o falses.
 • Per a aportar suggeriments i queixes, propostes o un altre tipus de consideracions. Les queixes i suggeriments pots presentar-les aquí.

Unir-se a NUDEC, S. A. significa adherir-se a un marc de referència i normes de comportament comuns a tots els empleats.

El nostre compromís ètic es basa en tres valors clau:

 • Respecte, operacions i relacions basades en la confiança.
 • Responsabilitat cap als altres i en els nostres llocs de treball.
 • Comportament exemplar, el qual aferma la credibilitat interna i externa de les nostres accions i iniciatives.

Principis de Negoci

Aquests valors donen lloc a uns principis que han de guiar la nostra conducta

 • Respecte a les persones.
 • Preocupació per la salut, seguretat laboral i protecció mediambiental.
 • Lluita contra la corrupció i el frau.
 • Defensa dels drets humans.
 • Respecte per la lliure competència.
 • Promoure la transparència financera.

Aquests valors i principis corporatius estan inspirats per documents reconeguts internacionalment:

 • Els principis de la Declaració Universal dels Drets Humans.
 • Les convencions clau de l’Organització Internacional del Treball.
 • Les guies de la OCDE.
 • Els principis del pacte mundial de les Nacions Unides.

Política d'Igualtat

Com s’indica en la nostra Política de Gestió Integrada, sempre ens proposem actuar de manera responsable, ètica i professional amb totes les parts interessades (societat, empleats, clients, proveïdors i accionistes), els valors i els principis dels quals es recullen en la Carta Ètica i que s’emparen en la Responsabilitat Social Corporativa desenvolupada per NUDEC.

La nostra gestió, en tots els àmbits, té un alt grau d’autoexigència. Concretament, aspirem a un model de gestió de les persones compromès amb l’excel·lència professional i la qualitat de vida, complint escrupolosament les disposicions legals aplicables a la nostra activitat industrial així com les que, addicionalment, ens hàgim imposat de manera voluntària.

En aquest context, NUDEC ha assumit el compromís de l’elaboració del I Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’empresa, seguint les directrius que marca la legislació en la matèria i, per tant, amb subjecció absoluta a la integració del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats, tal com es recull en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes.

I per a dur-ho a terme, NUDEC emprèn una sèrie d’accions que es poden emmarcar en les següents línies estratègiques:

 • Igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes
 • Adopció de la perspectiva de gènere en la gestió empresarial
 • Implantar mesures en matèria de conciliació i corresponsabilitat
 • Promoure una formació òptima dels nostres empleats i la seva implicació activa en els processos de gestió amb l’objectiu d’aconseguir la seva qualificació i sensibilització per al compliment d’aquesta Política.