Responsabilitat Social Corporativa

NUDEC, S. A., dedicada a la fabricació i comercialització de plaques transparents de plàstic, fa esforços considerables en tot el concernent a Qualitat, Prevenció de Riscos Laborals i respecte al Medi Ambient i l’Energia, i els pretén intensificar ara amb la implantació d’un eficaç Sistema Integrat de Gestió, que es basa en els següents principis:

Col·laborem amb la FUNDACIÓN ADECCO:

Principis generals de gestió

 • La nostra gestió, en tots els àmbits, té un alt grau d’autoexigència. Hem d’adoptar totes les mesures que afavoreixin la competitivitat dels nostres productes. Hem d’avançar-nos als problemes i, si es produeixen, actuar sobre el seu origen.
 • Complim escrupolosament les disposicions legals aplicables a la nostra activitat industrial, així com les que, addicionalment, ens hàgim imposat.
 • Impulsem la millora contínua de tota la nostra labor. Marquem els objectius que s’han d’aconseguir i verifiquem periòdicament el seu estricte compliment.
 • Aspirem a ser una organització moderna i, per tant, potenciem una comunicació ràpida, fluida, veraç i personalitzada amb les parts interessades.
 • Promovem una formació òptima del nostre personal i la seva implicació activa en els processos de gestió.
 • Seleccionem acuradament als nostres proveïdors. Els seus subministraments i prestacions han de garantir una adequada i contínua adaptació a les nostres exigències productives i de servei, a més de ser respectuosos amb el Medi Ambient i l’Energia.

Principis específics de Qualitat

 • La sistemàtica de treball busca la consecució de la màxima eficàcia i l’absoluta satisfacció del client.
 • Per a nosaltres és fonamental lliurar al client el que ens sol·licita, en el termini acordat, en les condicions requerides i a preus competitius.
 • Ens proposem donar resposta a les necessitats del mercat.
 • Investiguem les demandes dels nostres clients i els oferim noves solucions i aplicacions, anticipant-nos als nostres competidors.

Principis específics de PRL

 • Donem prioritat a l’activitat preventiva. Evitem els factors de risc i sotmetem a control els que encara no hagin pogut ser eliminats completament.
 • Avaluem amb tot rigor la possible perillositat dels nostres processos i establim amb claredat les directrius a seguir, amb informació detallada de les conseqüències que es derivarien de les distraccions o imprudències comeses.
 • En els nostres equips i mètodes de producció ha d’existir un decidit propòsit de reduir en tot el possible el treball monòton i repetitiu.

Principis específics de Medi Ambient i Energia

 • Elaborem un Pla d’acció per a complir amb els requisits de la Política ambiental i energètica i amb la normativa que és aplicable en matèria de medi ambient i energia.
 • Assegurem les condicions per al compliment dels objectius i metes ambientals i energètiques i implementem les accions necessàries. A més, les revisem i corregim per a assegurar la millora contínua de l’acompliment mig ambiental i energètic.
 • Realitzem avaluacions qualitatives i quantitatives periòdiques sobre la conformitat ambiental i energètica de l’empresa.

Unir-se a NUDEC, S. A. significa adherir-se a un marc de referència i normes de comportament comuns a tots els empleats.

El nostre compromís ètic es basa en tres valors clau:

 • Respecte, operacions i relacions basades en la confiança.
 • Responsabilitat cap als altres i en els nostres llocs de treball.
 • Comportament exemplar, el qual aferma la credibilitat interna i externa de les nostres accions i iniciatives.

Principis de Negoci

Aquests valors donen lloc a uns principis que han de guiar la nostra conducta

 • Respecte a les persones.
 • Preocupació per la salut, seguretat laboral i protecció mediambiental.
 • Lluita contra la corrupció i el frau.
 • Defensa dels drets humans.
 • Respecte per la lliure competència.
 • Promoure la transparència financera.

Aquests valors i principis corporatius estan inspirats per documents reconeguts internacionalment:

 • Els principis de la Declaració Universal dels Drets Humans.
 • Les convencions clau de l’Organització Internacional del Treball.
 • Les guies de la OCDE.
 • Els principis del pacte mundial de les Nacions Unides.

Política d'Igualtat

Com s’indica en la nostra Política de Gestió Integrada, sempre ens proposem actuar de manera responsable, ètica i professional amb totes les parts interessades (societat, empleats, clients, proveïdors i accionistes), els valors i els principis dels quals es recullen en la Carta Ètica i que s’emparen en la Responsabilitat Social Corporativa desenvolupada per NUDEC.

La nostra gestió, en tots els àmbits, té un alt grau d’autoexigència. Concretament, aspirem a un model de gestió de les persones compromès amb l’excel·lència professional i la qualitat de vida, complint escrupolosament les disposicions legals aplicables a la nostra activitat industrial així com les que, addicionalment, ens hàgim imposat de manera voluntària.

 

En aquest context, NUDEC ha assumit el compromís de l’elaboració del I Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’empresa, seguint les directrius que marca la legislació en la matèria i, per tant, amb subjecció absoluta a la integració del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats, tal com es recull en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes.

 

I per a dur-ho a terme, NUDEC emprèn una sèrie d’accions que es poden emmarcar en les següents línies estratègiques:

 • Igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes
 • Adopció de la perspectiva de gènere en la gestió empresarial
 • Implantar mesures en matèria de conciliació i corresponsabilitat
 • Promoure una formació òptima dels nostres empleats i la seva implicació activa en els processos de gestió amb l’objectiu d’aconseguir la seva qualificació i sensibilització per al compliment d’aquesta Política.