ISO 50001

Reduïm l'impacte ambiental de la fabricació de plaques de plàstic

La norma ISO 50001 és una certificació internacional que estableix els requisits per a la implementació d’un sistema de gestió de l’energia (SGE) en una organització. El seu objectiu és millorar l’eficiència energètica i reduir l’impacte ambiental de les activitats de l’empresa. 

Trabajar en Nudec

L’eficiència energètica és un tema crucial per a qualsevol empresa que pretengui ser sostenible. En aquest sentit, la certificació ISO 50001 s’ha convertit en un estàndard internacionalment reconegut per a la gestió de l’energia.

A través de la identificació i control dels aspectes energètics més rellevants de NUDEC, hem pogut millorar els processos productius i reduir els costos del consum d’energia en la fabricació de plaques de plàstic mitjançant el mètode de l’extrusió.

Com la implantació de la norma ISO 50001 pot millorar l'eficiència energètica en una empresa de fabricació de plaques de plàstic

Millora l'acompliment energètic de la nostra activitat

La certificació ISO 50001 assenyala les exigències necessàries per a implementar, mantenir i millorar un Sistema de Gestió d’Energia, enfocament que permet a NUDEC aconseguir la millora contínua en l’acompliment energètic.

L’acompliment energètic, per la seva part, comprèn una sèrie de factors elementals: l’eficiència energètica, l’ús de l’energia i el seu consum. I per a obtenir un acompliment energètic òptim, NUDEC ha implementat multitud d’accions que ara són mesurables i quantificables gràcies als indicadors (IDEn, Indicadors d’Acompliment Energètic) i a la línia de base (LdB) fixada al 2019.

Redueix l'impacte mediambiental de la nostra fabricació

La norma ISO 50001 ha proporcionat un marc sistemàtic per a la identificació, gestió i millora dels aspectes energètics de NUDEC, encara que som consumidors electrointensivos a causa del nostre consum anual d’electricitat.

A través de la implementació d’aquesta certificació, hem pogut desenvolupar un enfocament estructurat per a la gestió de l’energia, la qual cosa permetrà minimitzar l’impacte mediambiental (incloent les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle) i reduir els costos d’energia sense afectar l’operativa i augmentant la rendibilitat.

Ofereix garantia de bones pràctiques i fiabilitat

Un altre dels importants beneficis que comporta la implantació de l’ISO 50001 a NUDEC és garantir el mesurament, la documentació, els informes i l’avaluació comparativa del consum d’energia al llarg dels anys. Així mateix, assumir aquest sistema possibilita aportar una comunicació fiable al mercat sobre els esforços de rendiment energètic que NUDEC està duent a terme.

A més, ajuda a complir amb els requisits legals relacionats amb la gestió de l’energia i millora la reputació de l’empresa en mostrar el seu compromís amb la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa.

implantación del SGE

Els nostres passos en la implantació del SGE

  • Creació d’un Comitè Energètic multidepartamental que es responsabilitza del projecte i és la representació de Direcció General en matèria d’eficiència energètica.
  • Per a la implementació de la certificació ISO 50001 és necessari realitzar una revisió energètica que identifiqui els patrons de funcionament i perfils de consum dels principals elements consumidors (comptabilitat energètica). Establiment d’objectius i metes.
  • Això implica la identificació dels principals aspectes energètics, com el consum d’energia en la fabricació de plaques de plàstic, la refrigeració d’aigua, la climatització, l’aire comprimit, la il·luminació i els serveis auxiliars.
  • Finalment, es realitza un seguiment mensual i una verificació d’estalvis de IDEn dels últims 12 mesos, facilitat per una plataforma de monitoratge continu de la major part dels equips de NUDEC, que permet el mesurament i el seguiment de l’eficiència energètica.

Certificat ISO 50001 de NUDEC

NUDEC se certifica en la norma ISO 50001 – Sistema de gestió energètica per primera vegada en 2022, mitjançant AENOR i amb el treball de consultoria de EPI, Energia per la igualtat, cooperativa sense ànim de lucre especialitzada en el sector energètic.

 

Mediambientalment, el consum elèctric històric anual de NUDEC ha alliberat unes emissions aproximades de 3.780 tones de diòxid de carboni a l’atmosfera. Des de 2019 fins a 2022, hem aconseguit un 20% d’estalvi acumulat en consum de kwh, evitant l’alliberament de 1.007 t de CO₂.

Certificado ISO 50001

ISO 50001: Gestió de l'eficiència energètica

La norma ISO 50001 estableix els requisits que ha de posseir un Sistema de Gestió Energètica amb l’objectiu de realitzar millores contínues i sistemàtiques del del rendiment energètic.

Gestión de la eficiencia energética
Recurso 20

Estalvi de recursos

Recurso 18

Promou millores ambientals

Recurso 19

Beneficia a la societat en fer organitzacions més competitives

Recurso 17

Estalvi econòmic

El que significa

Atès que l’energia és un dels desafiaments més crítics que enfronta la comunitat internacional, la norma internacional ISO 50001 sobre sistemes de gestió d’energia podria tenir un impacte positiu de reducció d’aproximadament el 60 % de l’ús d’energia en el món.

Explicat pel PNUD

L’energia i el medi ambient són indispensables per al desenvolupament sostenible. La demanda de recursos ambientals, especialment aigua, aliments i combustibles, ha crescut enormement a mesura que augmentava dràsticament la població i la taxa de consum.

Aprofitant-nos de l'energia

La indústria depèn d’un gran volum d’energia per a realitzar la seva activitat principal. Una alternativa fiable i innovadora a les energies convencionals de combustibles fòssils són les energies renovables. Plenes d’avantatges i beneficis empresarials, socials i mediambientals.

Instal·lació fotovoltaica de 300 kWn per a autoconsum

Des de novembre de 2022, encara que fora de l’abast de la UNE EN ISO 50001, està en funcionament la instal·lació fotovoltaica per a autoconsum. Aquesta no millorarà l’acompliment energètic, però sí que disminuirà la dependència del sector energètic (detectat com a risc en DAFO) i disminuirà la contaminació ambiental.

A més, un projecte d’aquestes característiques comportarà una millora i fiançament de la posició de competitivitat en el mercat i la consolidació del compromís mediambiental de l’organització front la societat i els seus propis treballadors.